18/12
2017
taal:

ALGEMENE VOORWAARDEN Nederland
Van de besloten vennootschap Groothandel W. de Raat BV
Gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer aan de Edelgasstraat 5
Inschrijfnummer KvK 's-Gravenhage 27.12.83.34


Artikel 1: Definitie
1.1 In deze voorwaarden wordt onder De Raat verstaan Groothandel W. de Raat BV te Zoetermeer.
1.2 Onder afnemer wordt verstaan de afnemer van goederen en/of diensten van De Raat.

Artikel 2: Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door De Raat, als de verkoper/opdrachtnemer, aan de koper/opdrachtgever/afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle bepalingen zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.3 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend de voorwaarden van De Raat van toepassing. Andere voorwaarden dan deze worden door De Raat uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijft de overeenkomst voor het overige deel zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
2.5 Indien De Raat niet steeds de stipte nakoming van deze voorwaarden verlangt, heeft dit niet tot gevolg dat bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat De Raat het recht zou verliezen in toekomstige gevallen de stipte nakoming van deze voorwaarden te verlangen.
2.6 Vertegenwoordigers die blijkens het handelsregister geen algemene bevoegdheid bezitten om De Raat te vertegenwoordigen, zijn niet bevoegd overeenkomsten af te sluiten die afwijken van deze algemene voorwaarden.
2.7 Deze voorwaarden treden in de plaats van eerder door De Raat gedeponeerde algemene voorwaarden voor zover het betreft transacties die na 9 maart 2006 tot stand zijn gekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Alle prijsopgaven en andere aanbiedingen van De Raat in prijscouranten, brochures of in welke vorm dan ook, gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de (potentiële) afnemer. Indien een vaste prijs door de afnemer wordt verzocht en deze vaste prijs vervolgens door De Raat wordt afgegeven, dan geldt deze prijs voor ten hoogste 30 dagen nadien. De Raat kan dan deze termijn schriftelijk verlengen, indien zij zulks wenselijk oordeelt.
3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van De Raat onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle bij de aanbiedingen verstrekte tekeningen, afbeeldingen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk overeenkomstig de aan De Raat door de respectievelijke fabrikanten en leveranciers verstrekte (product-)informatie. Deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover zulks schriftelijk wordt bevestigd. Voor zover details niet in het bezit van De Raat zijn, behoeven zij niet aan de afnemer te worden verstrekt. Gegevens in van derden afkomstige drukwerken vermeld, binden De Raat niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig zijn. Zodra De Raat van eventuele wijzigingen ter zake kennis heeft genomen, worden deze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de (potentiële) afnemer medegedeeld.
3.4 Aanbiedingen, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen en rekeningen zijn - ook in auteursrechtelijke zin - eigendom van De Raat en mogen zonder haar toestemming noch worden gekopieerd, noch aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt. Indien de bestelling en/of opdracht niet aan De Raat wordt (op-)gegeven, dient de aanbieding compleet met ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en berekeningen binnen veertien dagen na datum van deze beslissing franco aan De Raat te worden teruggezonden.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1 Zowel in het geval de overeenkomst mondeling wordt aangegaan als in het geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze eerst tot stand nadat De Raat de opdracht van de afnemer schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden. Wanneer aan afnemerszijde twee of meer natuurlijke of rechtspersonen tezamen een overeenkomst met De Raat sluiten, dan zijn deze hoofdelijk jegens haar verbonden terzake van de verplichtingen die daaruit voortvloeien en aansprakelijk voor alle schade en kosten ingeval van enig verzuim terzake.
4.2 Wijziging of annulering van een overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van De Raat. Indien de afnemer de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade en kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan De Raat te vergoeden. Deze bepaling beoogt ingeval van een overeenkomst met een consument geen afbreuk te doen aan diens bevoegdheid tot ontbinding.
4.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van De Raat binden De Raat niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5: De prijs
5.1 De door De Raat opgegeven prijzen zijn gebaseerd op alle ten tijde van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren, zoals fabrieksprijzen, arbeidslonen en de vervoerstarieven. De opgegeven prijzen met betrekking tot het leveren van goederen gelden voor levering af magazijn, exclusief BTW. De prijzen zijn tevens exclusief verpakkingen, verzekeringen, eventueel bijkomende overheidsheffingen en transport, welke kosten aan de afnemer in rekening kunnen worden gebracht. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer tenzij deze kosten in een service-overeenkomst worden verdisconteerd. Kosten voor De Raat die aan een verplichting tot terugneming van de verpakking verbonden kunnen zijn, kan De Raat bij de afnemer in rekening brengen.
5.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst maar voor de levering van de zaken en/of diensten een of meer van deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is De Raat gerechtigd de bij de aanvaarding van de bestelling en/of opdracht overeengekomen prijs te wijzigen en een evenredige verhoging van de koopprijs aan de afnemer in rekening te brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.
5.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van de clausule onder artikel 5.2 is zij in het bijzonder van toepassing op wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen welke optreden na de totstandkoming van de overeenkomst en op veranderingen in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin De Raat zaken heeft gekocht.
5.4 De afnemer heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de prijsstijging per jaar meer dan 6% bedraagt.
5.5 Indien het een overeenkomst met een consument betreft, zal De Raat van haar bevoegdheid tot verhoging van de prijs als bedoeld in de artikelen 5.2 en 5.3 geen gebruik maken binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 6: Levering
6.1 Levering geschiedt af magazijn, in welk geval de zaken worden geacht te zijn geleverd en door de afnemer te zijn aanvaard zodra de zaken aan de afnemer zijn aangeboden of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
6.2 De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
A. De dag van totstandkoming van de overeenkomst
B. De dag van de ontvangst door De Raat van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aangaan van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
6.3 Leveringstijden zijn niet fataal en De Raat raakt door de enkele overschrijding daarvan niet in verzuim. Indien het geen consumententransactie betreft kan overschrijding van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op annulering van de zijde van de afnemer en/of schadevergoeding jegens De Raat, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
6.4 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de door De Raat bestelde materialen. Indien overschrijding van de levertijd op grond van overmacht niet aan De Raat is toe te rekenen, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, tenzij dit alle omstandigheden in aanmerking genomen kennelijk onredelijk is.
6.5 De afnemer is verplicht de gekochte zaken bij levering of bezorging (ingeval van consumentenkoop) in ontvangst te nemen. Indien levering of bezorging niet mogelijk is, is de afnemer van rechtswege in verzuim. De Raat heeft alsdan het recht de zaken ter beschikking van de afnemer op te slaan voor rekening en risico van de afnemer, terwijl De Raat gerechtigd is na het verstrijken van een termijn van zes maanden vanaf de overeengekomen leveringsdatum deze zaken te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het factuurbedrag - vermeerderd met de rente - en de redelijke kosten terzake de opslag en de verkoop van de desbetreffende zaken. De Raat heeft bij verzuim eveneens de bevoegdheid de overeenkomst terstond of op enig tijdstip nadien door schriftelijke mededeling aan de afnemer te ontbinden.
6.6 Bij levering van de zaken heeft de afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden. Als dan blijkt dat schade aan de zaken is toegebracht, dient de afnemer alle maatregelen te treffen ter verkrijging van schadevergoeding.
6.7 Tenzij anders voortvloeit uit de overeengekomen leveringswijze gaat het risico van de geleverde zaken in ieder geval over op de afnemer op het moment van levering, ook indien de eigendom niet aan de afnemer is overgedragen. Zulks is eveneens het geval indien de afnemer in verzuim is met het verrichten van de handeling waarmede hij aan de levering moet meewerken. Indien bij een consumentenkoop de zaak bij de afnemer wordt bezorgd door De Raat of door een door deze aangewezen vervoerder, gaat het risico van de geleverde zaken over op de afnemer vanaf het ogenblik waarop hij in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de
bezorging moet meewerken.
6.8 Alle zaken, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor risico van de afnemer. Verbintenissen tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de afnemer te zijn aanvaard.
6.9 De keuze van het vervoermiddel is aan De Raat, ook bij niet-franco verzendingen waarbij geen voorschriften voor de verzending door de afnemer zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen bij het gekozen vervoermiddel verplichten De Raat niet een andere vervoerder te nemen. De Raat is niet verantwoordelijk voor het uitvallen van een door haar gekozen vervoerder indien een en ander het gevolg is van een omstandigheid die niet aan De Raat is toe te rekenen.
6.10 Tenzij de afnemer De Raat tijdig en schriftelijk verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd. Ook indien franco levering is overeengekomen, is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de zaken geleden.
6.11 Zendingen met een factuurwaarde van meer dan € 340,- excl. BTW worden door De Raat in Nederland, met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen en de Wadden eilanden, franco, op de begane grond achter de eerste sluiting, zonder enig verticaal transport op/bij het afleveringsadres geleverd. Bovengenoemd bedrag van € 340,- kan periodiek worden herzien, hetgeen door De Raat in de prijscourant kenbaar gemaakt zal worden. Indien de afnemer zending per expresse verlangt, dan wel uitdrukkelijk enige bijzondere wijze van vervoer prefereert, zulks in afwijking van het door De Raat gekozen vervoer, en De Raat stemt hiermee in, dan worden de meerkosten aan de afnemer in rekening gebracht.

6.12 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien De Raat daarmee schriftelijk tevoren heeft ingestemd. Zouden zonder zodanige schriftelijke instemming zaken aan De Raat retour gezonden worden en/of bij De Raat worden achtergelaten, dan is De Raat niet gehouden om deze in bewaring te nemen. Op de plaats waar de zaken zich dan bevinden staan zij geheel voor rekening en risico van de afnemer en De Raat zal nimmer gehouden zijn tot schadevergoeding uit welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van De Raat of haar ondergeschikten.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
7.1 Elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede overeenkomsten van dienstverlening worden aangegaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de afnemer op grond van door De Raat in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
7.2 De Raat heeft te allen tijde het recht, indien zij daartoe aanleiding ziet, om zonder voorafgaande mededeling de zaken aan de afnemer alleen tegen contante betaling te leveren en iedere andere vorm van betaling te weigeren.
7.3 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is De Raat gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van De Raat zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
7.4 Betaling van gekochte zaken en/of verrichte diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in welk geval 2% van de gefactureerde prijs excl. BTW kan worden afgetrokken. Bij betaling meer dan 14 dagen na factuurdatum, doch binnen 30 dagen daarna, dient de volledige factuurprijs te worden betaald. Bij betaling later dan 30 dagen na de factuurdatum wordt de te betalen factuurprijs, zonder dat daartoe enigerlei ingebrekestelling is vereist, verhoogd met 1% voor iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.
7.5 Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van De Raat, dan wel op haar bank en/of girorekening.
7.6 Verrekening of aftrek uit welken hoofde dan ook is niet toegestaan. Ingeval van een overeenkomst met een consument is de afnemer wel tot verrekening gerechtigd.
7.7 Indien de betaling De Raat niet binnen de overeengekomen tijd heeft bereikt, is De Raat vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval is de afnemer aan De Raat verschuldigd wegens kosten van aanmaning, extra administratie, informatie, overleg met de raadsman of gemachtigde en wat diens meer zij, een bedrag van 15% van de te incasseren som met een minimum van € 25,- per factuur. Daarenboven zijn voor rekening van de afnemer alle redelijke door De Raat gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zover deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan.
7.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook genaamd, van de wederpartij in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, ingeval van meerdere onbetaald gelaten facturen, de betaling in de eerste plaats strekt in mindering op de factuur met de oudste datum.
7.9 Reclames betreffende facturen moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend.

Artikel 8: Garantie
8.1 De Raat garandeert geleverde zaken respectievelijk door haar verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende de tijd van 12 maanden te rekenen vanaf het tijdstip van levering respectievelijk het gereedkomen van de reparatie.
8.2 Reclames betreffende de aard, het aantal, de afmeting, het gewicht en de toestand van door De Raat geleverde zaken alsmede reclames betreffende uiterlijk zichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken.
8.3 Reclames ten aanzien van niet-uiterlijk zichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na het tijdstip waarop de afnemer het verborgen gebrek bij behoorlijke controle had kunnen waarnemen.
8.4 De Raat dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waaromtrent de afnemer tijdig reclameert te constateren en te verhelpen.
8.5 Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
8.6 Voor geleverde zaken strekt de garantie zich niet verder uit dan tot het kosteloos herstellen of vervangen (zulks ter keuze van De Raat) van alle onderdelen waaraan gedurende de garantietermijn uit hoofde van ondeugdelijke constructie enig gebrek mocht ontstaan, mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking schriftelijk ter kennis van De Raat wordt gebracht. De Raat heeft de bevoegdheid (uitsluitend ter hare beoordeling) in plaats van levering van nieuwe onderdelen, hetzij het geleverde geheel te vervangen, hetzij dit terug te nemen tegen restitutie van hetgeen door de afnemer reeds werd betaald.
8.7 Voor gekochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden slechts de door de fabriek of leverancier gestelde garantievoorwaarden. De Raat is alsdan niet tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn gehouden dan de fabrikant of leverancier van deze zaken bereid is jegens haar te aanvaarden.
8.8 Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot vergoeding, mede uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken uit. Deze beperking is niet van toepassing ingeval van een overeenkomst met een consument.
8.9 Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden zonder voorkennis en toestemming van De Raat werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met gebreken aan door De Raat geleverde zaken c.q. verrichte diensten ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, dan wel indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Gebreken ontstaan door een normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud blijven buiten de garantie.
8.10 De afnemer heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat De Raat haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen. Zulks geldt niet ingeval van een overeenkomst met een consument.

Artikel 9: Service-overeenkomst
9.1 Terzake van door De Raat geleverde zaken kan tussen partijen een service-overeenkomst worden gesloten, die recht geeft op onderhoud van de in de service-overeenkomst omschreven goederen. Deze service-overeenkomst is niet overdraagbaar.
9.2 Er zijn drie service-overeenkomsten mogelijk:

  1. Basis abonnement: geeft recht op onderhoud;
  2. Medium abonnement: geeft recht op onderhoud, waarbij de voorrijkosten en één arbeidsuur niet in rekening worden gebracht;
  3. Premium abonnement: geeft recht op onderhoud, waarbij de voorrijkosten, twee arbeidsuren en onderdelen die op indicatie van de technische dienst geleverd worden, niet in rekening worden gebracht.

9.3 Onder onderhoud wordt verstaan het reinigen van alle bereikbare onderdelen, het smeren van mechanische componenten, het kalibreren en afstellen van deuren en sloten alsmede het controleren van elektrische componenten.
9.4 Onder onderhoud wordt niet verstaan het leveren van onderdelen of het verhelpen van storingen. Alleen voor storingen die zijn gemeld op de dag van of op de eerste werkdag na het preventief en correctief onderhoud zal geen arbeidsloon in rekening worden gebracht. Storingen die echter het directe of indirecte gevolg zijn van ondeskundig gebruik, dan wel van onderhoud of reparatie verricht door een ander dan De Raat of door die ander geleverde producten alsmede storingen ten gevolge van storingen in het elektriciteitsnet, de airconditioning en/of vochtigheidsgraad dan wel ten gevolge van niet te voorziene omstandigheden zoals overstromingen, brand, inbraak, etc. vallen in ieder geval niet onder de service-overeenkomst.
9.5 De service-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode en onder dezelfde voorwaarden, tenzij deze service-overeenkomst ten minste één maand voor de afloopdatum schriftelijk per aangetekende brief wordt opgezegd.
9.6 De uitvoering van de service-overeenkomst vindt plaats op van tevoren afgesproken tijdstippen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Onderhoud welke op verzoek van de afnemer buiten deze uren plaatsvindt, wordt aan de afnemer in rekening gebracht conform de daarvoor bij De Raat geldende tarieven.
9.7 Het in de service-overeenkomst vermelde aantal onderhoudsbeurten geeft een indicatie om de goede werking van de apparatuur te garanderen. De afnemer heeft nimmer het recht tot creditering over te gaan indien het genoemde aantal onderhoudsbeurten niet heeft plaatsgevonden.
9.8 In geval van verplaatsing van de in de service-overeenkomst vermelde goederen, doet de afnemer daarvan direct schriftelijk mededeling aan De Raat.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 De Raat en haar leidinggevende ondergeschikten zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, in welke vorm dan ook en uit welke hoofde dan ook, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door afnemer of een derde is geleden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Raat dan wel haar leidinggevende ondergeschikten.
10.2 Voor zover sprake is van schade door opzet of bewuste roekeloosheid van De Raat dan wel haar leidinggevende ondergeschikten vergoedt De Raat slechts de daaruit vloeiende directe schade.
10.3 Aansprakelijkheid van De Raat voor indirecte schade, daaronder, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
10.4 Afnemer vrijwaart de Raat uitdrukkelijk voor aansprakelijkheid voor schade geleden door een derde ontstaan door het doen of nalaten van De Raat.
10.5 De Raat is nimmer aansprakelijk voor geleden schade aan geleverde zaken door fouten van derden of diens personeel.
10.6 Wanneer door De Raat adviezen worden gegeven, kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Afnemer vrijwaart De Raat voor alle aansprakelijkheid uit voormelde adviezen.
10.7 Het bedrag van de totale schadevergoeding bedraagt per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen nimmer meer dan de netto factuurwaarde van die levering van zaken of diensten waarmee de schade verband houdt en in ieder geval nimmer meer dan € 2.250.000
10.8 (Rechts-)personen die met De Raat gelieerd zijn, kunnen zich eveneens op deze bepalingen beroepen. Van hen samen kan nimmer meer gevorderd worden dan van De Raat alleen.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke tekortkoming van De Raat in de nakoming van de overeenkomst met de afnemer, voor zover deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van De Raat noch voor haar rekening komt. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan de schuld van De Raat te wijten als de prestatie redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd.
Een tekortkoming is evenmin voor rekening van De Raat, voor zover deze veroorzaakt is door een of meer van de volgende omstandigheden:gedragingen van een door De Raat ingeschakelde hulppersoon, daaronder begrepen haar toeleveranciers, tenzij De Raat bij het uitkiezen van de hulppersoon nalatig is geweest; zaken waarvan De Raat bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, tenzij het gaat om zaken die daartoe in het algemeen ongeschikt zijn; onvoorzienbare overheidsmaatregelen, stakingen en andere collectieve acties van werknemers in of buiten het bedrijf van De Raat; natuurrampen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest en kernrampen.
11.2 Ingeval van overmacht aan de kant van De Raat is De Raat bevoegd de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de afnemer, zowel ingeval van tijdelijke als van blijvende onmogelijkheid, zonder dat De Raat in dat geval tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
12.1 De geleverde zaken blijven eigendom van De Raat tot aan de algehele voldoening door de afnemer van alle in verband daarmee aan De Raat toekomende vorderingen, zijnde de verschuldigde koopprijs inclusief wettelijke rente, vorderingen uit hoofde van verrichte reparaties, alsmede vorderingen uit hoofde van een tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige koopovereenkomst. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.
12.2 Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken jegens De Raat niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van De Raat tot het vorderen van vergoeding van schade, kosten en
rente.
12.3 De afnemer is verplicht De Raat terstond schriftelijk op de hoogte te stellen dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. Mocht te eniger tijd blijken dat de afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd, groot 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom of van de reparatienota.

Artikel 13: Niet-nakoming door de afnemer
13.1 Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke uit enige met De Raat gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is De Raat gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk van deze overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden c.q. als ontbonden te beschouwen, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en de geleverde doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd de hem verder toekomende rechten, zoals die op vergoeding van kosten, schade en rente.
13.2 Bij niet-nakoming van een van zijn verplichtingen is de afnemer in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist is.
13.3 Een reclame onder de garantie schort de betalingsverplichting niet op. Deze beperking geldt niet ingeval van een overeenkomst met een consument.


Artikel 14: Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De Raat en de afnemer kiezen voor de beslechting van een geschil voortvloeiende uit enige overeenkomst domicilie ter plaatse van de vestiging van De Raat. Deze verplichte domiciliekeuze geldt niet ingeval van een overeenkomst met een consument.
14.3 Alle geschillen welke tussen De Raat en de afnemer mogen bestaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard of van overeenkomsten die daaruit zijn voortgevloeid, zullen voor zover behorende tot de competentie van de rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank
te 's -Gravenhage, onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van genoemde rechtbank. Ingeval van een overeenkomst met een consument, heeft deze een termijn van een maand, nadat De Raat zich schriftelijk jegens deze op
dit beding heeft beroepen, om voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Aldus vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage op 9 maart 2006