22/11
2017
taal:

Algemene voorwaarden België

Aldus vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage op 9 maart 2006

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN België

1. Bestellingen
Bestellingen worden pas bindend na een schriftelijke bevestiging van onzentwege.

2. Annulatie
In geval van annulatie van een bestelling is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 5 % van de waarde van de bestelling.

3. Leveringstermijnen
Leveringstermijnen worden alleen verstrekt ten titel van inlichting, en zijn niet bindend voor de verkoper. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

4. Overmacht
Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out of eender welke oorzaak niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen en/of ze voor een door ons bepaalde termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat er vanwege de koper enige schadevergoeding kan worden geëist.

5. Eigendomsvoorbehoud
De koper wordt slechts definitief eigenaar van de geleverde goederen na volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik blijft de verkoper de eigenaar. De overdracht van de eigendom van de geleverde koopwaar is onderworpen aan de schorsende werking van de betaling van de prijs door de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper.

6. Transport en verzending
De gekochte goederen worden af magazijn verzonden op risico van de koper, ook als ze franco geschiedt.

7. Afhaling
Als de koper de gekochte goederen niet afhaalt op de meegedeelde datum houden wij ons het recht voor de overeenkomst te doen uitvoeren, dan wel ze als ontbonden te beschouwen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De koper blijft nochtans in het geval van ontbinding van de overeenkomst gehouden tot schadevergoeding ten bedrage van 5 % van de waarde van de bestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling of de levering geschiedt in ieder geval op risico van de koper.

8. Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle facturen en/of leveringen contant betaalbaar. Alle door de koper verschuldigde bedragen zijn betaalbaar in de maatschappelijke zetel van de verkoper.
Niet-betaling van facturen op hun vervaldag geeft aan de verkoper van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, recht op een intrest van 1 % per maand van het factuurbedrag. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 25 Euro).
De verkoper heeft bovendien in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht de geleverde goederen terug op te halen op kosten van de koper.

9. Klacht en Protest
Klachten betreffende de geleverde goederen moeten op straffe van nietigheid schriftelijk, en bij aangetekend schrijven worden geformuleerd, en op de maatschappelijke zetel van de verkoper toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum en alleszins voor de ingebruikname van de geleverde en/of geplaatste goederen.
Het protest tegen de factuur moet schriftelijk en bij aangetekend schrijven gebeuren, binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

10. Bevoegde Rechtbank
Alle geschillen die tussen partijen zouden kunnen ontstaan zullen aan het oordeel van de bevoegde Turnhoutse Rechtbank worden onderworpen.